منتدى يضم مواضيع ثقافية واسلامية والعاب وعناوين المواقع المشهورة

Proverbe ne peut mentir. – C'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. – À bon appétit n'est point besoin de moutarde. – À bon chat, bon rat. – Contentement passe richesse. À bon entendeur, salut ! – Abondance de biens ne nuit pas. – À force d'aller mal, tout va bien. – À bonne lessive, saletés dans le caniveau, couleurs avec. – Vieille amitié ne craint pas la rouille. – À chaque oiseau son nid semble beau. – À chacun sa chacune. – À cœur vaillant rien d'impossible – L'espoir fait vivre. – Qui fait le malin tombe dans le ravin. Argent fait beaucoup mais amour fait tout. – À vingt ans ce qu'on veut, à trente ce qu'on peut. – Ce qui arrive à quelqu'un peut arriver à chacun. – La vérité sort de la bouche des enfants. – Qui sème le vent récolte la tempête. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. – Faute avouée est à moitié pardonnée. – Il n'y a que la vérité qui blesse. – Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. – Bien mal acquis ne profite jamais

  code source java

  Partagez

  azul

  عدد المساهمات : 5
  السٌّمعَة : 0
  تاريخ التسجيل : 31/10/2009
  العمر : 75

  code source java

  Message  azul le Dim Nov 01, 2009 11:06 am

  saluuuuuuut
  voici le programme que je vous y promis :
  vous pouvez avec atteindre le PC au temps que vous voulez
  voici son interface :
  programme :


  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Color;
  import java.awt.FlowLayout;
  import java.awt.GridLayout;
  import java.awt.event.ActionEvent;
  import java.awt.event.ActionListener;
  import java.awt.event.KeyEvent;
  import java.io.IOException;

  import javax.swing.BorderFactory;
  import javax.swing.ButtonGroup;
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JCheckBox;
  import javax.swing.JFileChooser;
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JLabel;
  import javax.swing.JMenu;
  import javax.swing.JMenuBar;
  import javax.swing.JMenuItem;
  import javax.swing.JOptionPane;
  import javax.swing.JPanel;
  import javax.swing.JTextField;
  import javax.swing.KeyStroke;
  import javax.swing.SwingConstants;
  import javax.swing.Timer;
  import javax.swing.event.ChangeEvent;
  import javax.swing.event.ChangeListener;
  /*
  * Ecrit par Sarathai ©️ 2008
  */

  public class TimerStop implements ActionListener, ChangeListener
  {
  JFrame fr; // Variables
  JPanel panel, panel2, panel3, comp, filp, minp, butp, optp, quip;
  JTextField tfm, tff;
  JFileChooser jfc;
  JCheckBox close, exit, itunes, other;
  ButtonGroup grb, grb2;
  String prg;
  JButton ok, st, quit;
  JLabel tim, file, min, line;
  int minute, seconde = 0, i;
  ActionListener tache_timer;
  Timer timer1;
  JMenuBar menu;
  JMenu partie, help;
  JMenuItem quitter, play, stop, restart, appos, aide;;


  public TimerStop()
  {
  java.awt.Dimension screenSize = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();

  fr = new JFrame();
  fr.setVisible(true); // Instance de la JFrame
  fr.setTitle("ahvas sel wakth v2.0");
  fr.setSize(450,450);
  fr.setLocation((screenSize.width-fr.getWidth())/2, (screenSize.height-fr.getHeight())/2 );
  fr.setResizable(false);
  fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  fr.setContentPane(buildContentPane());
  fr.getRootPane().setDefaultButton(ok);


  menu = new JMenuBar(); // Le menu et les ActionListeners

  partie = new JMenu("Menu Issaad");

  play = new JMenuItem("Démarrer, avdho");
  play.addActionListener(this);

  stop = new JMenuItem("Arrêter; ahves");
  stop.addActionListener(this);

  quitter = new JMenuItem("Quitter, affegh");
  quitter.addActionListener(this);

  help = new JMenu("?");

  appos = new JMenuItem("A Propos, fachou");
  appos.addActionListener(this);

  aide = new JMenuItem("Aide, amakh akka?");
  aide.addActionListener(this);


  menu.add(partie);
  partie.add(play);
  partie.add(stop);
  partie.addSeparator();
  partie.add(quitter);
  menu.add(help);
  help.add(aide);
  help.addSeparator();
  help.add(appos);
  fr.setJMenuBar(menu);

  // raccourcis clavier

  play.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.getKeyText(KeyEvent.VK_F1)));
  stop.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.getKeyText(KeyEvent.VK_F2)));
  aide.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.getKeyText(KeyEvent.VK_F3)));
  appos.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.getKeyText(KeyEvent.VK_F4)));
  quitter.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.getKeyText(KeyEvent.VK_F5)));
  }
  private JPanel buildContentPane() // Contenu de la JFrame
  {
  panel = new JPanel();
  panel.setLayout(new BorderLayout());
  panel.setBackground(Color.white);
  panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));

  panel2 = new JPanel();
  panel2.setLayout(new BorderLayout());

  panel3 = new JPanel();
  panel3.setLayout(new BorderLayout());

  comp = new JPanel();
  comp.setLayout(new FlowLayout());
  comp.setBackground(Color.white);
  comp.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Compte à rebours"));

  filp = new JPanel();
  filp.setBackground(Color.white);
  filp.setLayout(new FlowLayout());
  filp.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Processus à fermer"));

  minp = new JPanel();
  minp.setBackground(Color.white);
  minp.setLayout(new FlowLayout());
  minp.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Nombre de minutes"));

  butp = new JPanel();
  butp.setBackground(Color.white);
  butp.setLayout(new FlowLayout());


  optp = new JPanel();
  optp.setBackground(Color.white);
  optp.setLayout(new GridLayout(5,1));
  optp.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Options"));

  quip = new JPanel();
  quip.setBackground(Color.white);
  quip.setLayout(new FlowLayout());

  tfm = new JTextField(10);

  tff = new JTextField(28);
  tff.setText("Tappez ici le nom du processus à fermer (ex: itunes, eclipse) sans majuscule, pour connaître le nom, faites Ctrl Alt Supr, puis onglet processus");

  quit = new JButton("Quitter,daks");
  quit.addActionListener(this);

  ok = new JButton("Démarrer");
  ok.addActionListener(this);

  st = new JButton("Arrêter");
  st.addActionListener(this);

  tim = new JLabel("" ,SwingConstants.CENTER);
  tim.setText("00:00");

  file = new JLabel("Processus : ");

  min = new JLabel("Minutes (anecheth?): ");

  line = new JLabel("-------------------------------------------------------------------------------------------------------");

  close = new JCheckBox("Fermer cette fenêtre à la fin du temps", true);
  close.setBackground(Color.yellow);

  exit = new JCheckBox("Eteindre l'ordinateur à la fin du temps-saness");
  exit.setBackground(Color.green);

  itunes = new JCheckBox("Fermer iTunes par défaut");
  itunes.setBackground(Color.yellow);
  itunes.addChangeListener(this);

  other = new JCheckBox("Fermer le processus entré", true);
  other.setBackground(Color.green);
  other.addChangeListener(this);

  grb = new ButtonGroup();
  grb.add(close);
  grb.add(exit);

  grb2 = new ButtonGroup();
  grb2.add(other);
  grb2.add(itunes);

  panel.add(panel2, BorderLayout.NORTH);
  panel2.add(filp, BorderLayout.NORTH);
  filp.add(file);
  filp.add(tff);
  panel2.add(minp, BorderLayout.CENTER);
  minp.add(min);
  minp.add(tfm);
  panel2.add(comp, BorderLayout.SOUTH);
  comp.add(tim);
  panel.add(panel3, BorderLayout.CENTER);
  panel3.add(optp, BorderLayout.NORTH);
  optp.add(other);
  optp.add(itunes);
  optp.add(line);
  optp.add(close);
  optp.add(exit);
  panel3.add(butp, BorderLayout.CENTER);
  butp.add(ok);
  butp.add(st);
  panel.add(quip, BorderLayout.SOUTH);
  quip.add(quit);

  return panel;
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) // Recupere les ActionListeners du menu et des boutons
  {
  Object src = e.getSource();
  if(ok == src || play == src)
  {
  validerReponse();
  rebours();
  timer1.start();
  fr.getRootPane().setDefaultButton(st);
  ok.setEnabled(false);
  play.setEnabled(false);
  close.setEnabled(false);
  exit.setEnabled(false);
  other.setEnabled(false);
  itunes.setEnabled(false);

  }
  else if(stop == src || st == src)
  {
  tim.setText("00:00");
  fr.getRootPane().setDefaultButton(ok);
  timer1.stop();
  close.setEnabled(true);
  other.setEnabled(true);
  itunes.setEnabled(true);
  exit.setEnabled(true);
  ok.setEnabled(true);
  play.setEnabled(true);

  }
  else if(aide == src)
  {
  JOptionPane.showMessageDialog(null," Remplissez les champs"
  "\\n souhaités pour le compte à"
  "\\n rebours et cliquez sur \\"Démarrer\\".",
  "Aide", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
  }
  else if(appos == src)
  {
  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ce programme a été développé par Sarathai"
  "\\net Issaad kabyle\\n©️ Copyright 2008",
  "A Propos", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
  }
  else if(quitter == src || quit == src)
  {
  System.exit(0);
  }

  }

  public void rebours() // Methode du compte à rebours
  {
  minute = i;
  seconde = 0;
  tff.getText();
  prg = "tskill " tff.getText();
  tache_timer= new ActionListener()
  {
  public void actionPerformed(ActionEvent e1)
  {
  seconde--; // Pour le Timer
  if(seconde==-1)
  {
  seconde=59;
  minute--;
  }
  if(minute==-1)
  {
  timer1.stop();


  if(itunes.isSelected())
  {
  try {
  Runtime.getRuntime().exec("tskill itunes"); // Commande Dos simplement fermer Itunes
  //en cours apres le timer
  } catch (IOException t) { }
  }
  if(other.isSelected())
  {
  try {
  Runtime.getRuntime().exec("" prg); // Commande Dos simplement fermer un prog choisi
  //en cours apres le timer
  } catch (IOException t) { }
  }

  if (close.isSelected())
  {
  System.exit(0); // Ferme le programme
  }
  if(exit.isSelected())
  {
  try {
  Runtime.getRuntime().exec("shutdown -s -t 5 "); // Eteind le PC commande DOS
  } catch (IOException t) { }
  }
  }
  tim.setText("" minute ":" seconde);
  }
  };

  timer1= new Timer(1000,tache_timer); //Le fameux Timer(le Préccciieuuuxx...)


  }
  public void validerReponse() // Pour valider l'entier du timer
  {

  if((tfm.getText().trim().compareTo("")==0)|| (!isValide())) // Vérifie si il y a un charactere au moin
  { // Et s'il est conforme ou non

  JOptionPane.showMessageDialog(null, "Veuillez entrer un entier de chiffre.", "Erreur", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  timer1.stop();
  }
  else
  {
  i = Integer.parseInt(tfm.getText()); // transforme le String JTextFIeld en entier int

  }


  }

  private boolean isValide() // Methode de si c'est valide ou non
  {
  for(int i = 0; i < tfm.getText().length(); i )
  if(!isNumeric(tfm.getText().charAt(i)))
  return false;

  return true;
  }

  private boolean isNumeric(char c) // Valide si c'est bien un chiffre
  {
  String numeric = "0123456789";

  for(int i = 0; i < numeric.length(); i )
  if(c == numeric.charAt(i))
  return true;

  return false;
  }

  public void stateChanged(ChangeEvent e) // pour les changements du processus à fermer
  {
  if(itunes.isSelected())
  {
  tff.setEnabled(false);
  }
  else if(other.isSelected())
  {
  tff.setEnabled(true);
  }
  }


  public static void main(String[]args) // Methode Main
  {

  TimerStop stp = new TimerStop();
  stp.fr.setVisible(true);

  }


  }

  doit être enregistrer sous le nom :
  TimerStop.java
  et les étapes d'exécution sont indiquées au cours précédent (mon premier programme avec java)

  saidorf

  عدد المساهمات : 17
  السٌّمعَة : 0
  تاريخ التسجيل : 27/09/2009

  Re: code source java

  Message  saidorf le Dim Nov 01, 2009 2:11 pm

   La date/heure actuelle est Lun Oct 22, 2018 11:24 am